Nuur Mentorodning Fordele

Fordele ved Mentorordning

Hvordan Gavner En Mentorordning Borgeren?

Mange unge borgere oplever store konsekvenser i voksenlivet, hvis der ikke reageres på deres psykiske udfordringer i tide. Udfordringerne bliver ved med at vokse sig større, mens den enkeltes motivation og overskud til arbejde hen mod løsninger dvæler over tid.
Unge, der har sociale eller psykiske problemer, oplever ofte marginalisering og stigmatisering som følge af deres vanskeligheder. For nogle betyder det, at de internaliserer deres stigma og ikke kan bryde ud af den negative sociale arv.

Dette mønster ser vi i flere forskellige samfundsgrupper. I forskning inden for børn og ungeområdet findes der utallige dokumenterede materialer, der peger på at unge, som begår kriminalitet, i høj grad kommer fra udsatte familier, der har været præget af manglende ressourcer og dårlig trivsel. Der kan være flere årsager til sådanne familieforhold, men de spiller en afgørende rolle for den enkeltes alsidige udvikling fra barnsben.

Formålet med en mentorordning er at skabe tillid, tryghed og nærvær. Ethvert menneske har behov for tryghed, som overordnet set handler om sikkerhed, stabilitet og frihed. Vi stræber efter at skabe bedre levevilkår hos de unge, som kan fremme den enkeltes livskvalitet. Derfor arbejder vi målrettet med et helhedsorienteret forløb for de unge, som på den indre plan kan styrke deres selvtillid og selvværd og på den ydre plan hjælpe dem med at udvikle kompetencer til eksempelvis fastholdelse af et arbejde, øge skoleaktiviteten, reducere kriminel adfærd og fremme den sociale interaktion i sunde fællesskaber.

Undersøgelser fra kriminalforsorgen påpeger, at udsatte unge ofte mangler gode forbilleder og en tillidsfuld relation til en voksen, som de kan støtte sig op ad og spejle sig i. Med den rette indsats kan vi støtte unge borgere i at navigere i deres vanskeligheder på en langt mere hensigtsmæssig måde ved hjælp af oplysning og de trygge rammer.

En mentor kan fungere som en ventil i hverdagen og skabe rum for, at den unge borger kan føle sig tilpas.

Hvordan Gavner En Mentorordning Samfundet?

Sociale problemer påvirker livsværdien hos den enkelte på mikroniveau. Set fra et makroperspektiv påvirker sociale problemer den samfundsmæssige balance og økonomi. Kriminalitet, manglende uddannelse og tilknytning til arbejdsmarkedet koster velfærdsstaten mange penge. Som eksempel koster det 1.500 – 1.800 kr. pr. døgn at indlogere en borger i fængsel i Københavns kommune (Kriminalforsorgen, juni 2017) og uden den rette hjælp efter løsladelsen, er der stor risiko for, at unge recidiverer.
Ved indlæggelse på en psykiatrisk afdeling er dagstaksten 3.628 kr. (Takstvejledning, 2017, s.28).

Fakta Boks

At hjælpe unge med at forebygge deres sociale problemer, kriminel adfærd og mindske fravalg af uddannelse gennem indsatser, sparer samfundet flere penge på sigt.

“Kriminalpræventiv indsats i Københavns Kommune sparer samfundet for op til 298.000 kroner for hver ung, der forlader kriminaliteten, viser en rapport. Men selv om kommunen har alle udgifter, høster staten den største besparelse.”
(Politiken, 2013)

Har du nogle spørgsmål?