Børne og Ung Ydelser

Børne og Ung Ydelser hos Nuur Mentorordning Lov Om Social Service (SL)  

  Børn og unge med særlige behov, der har sociale eller familiære problematikker, misbrug, nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne mv tilbydes støttekontaktforløb.
  Formålet er, at støtte barnet/ den unge i at opnå samme muligheder for personlig udfoldelse, udvikling og sundhed som andre børn.


  Den pædagogiske tilgang vi anvender, tager overordnet udgangspunkt i Lev Vygotskijs teori om zonen for nærmeste udvikling, hvor udvikling og læring foregår i relation og samspil med andre. Fokus er, at barnet/ den unge kan med det rette voksen støtte være et selvstændig menneske. Barnet/den unge er igennem hele forløbet aktiv deltagende i de konkrete mål og handleplaner vi arbejder med.
   
  For at nå bedst mulig helhedsorienteret arbejde agerer vi som bindeled og har dermed primær tæt kontakt med familie, sagsbehandlere, skole, klubtilbud eller andre relevante instanser omkring barnet/ den unge.
  Vores netværk af samarbejdspartnere omkring foreningslivet er umiddelbart meget bredt i Storkøbenhavn og bruger dette flittigt som et pædagogisk redskab, hvor der er styrketræning i det lokale fitnesscenter og der dyrkes sport som thaiboksning, dans mv.

  Vi tilbyder hjælp, hvor vi har fokus på den unges behov for støtte i, at fungere selvstændigt i en hverdag, efter en ophørt anbringelse eller et forløb med en støttekontaktperson. Hjælpen skal medvirke til at kunne give den unge en god overgang til en selvstændig tilværelse, hvor den unge understøttes i at kunne fastholde en uddannelse samt beskæftigelse m.m.

  I samarbejde med Nuur mentorordning får du sikret en professionel indsats 

  • Personale med stærk faglig viden, stærke kompetencer og stor viden inden for området.
  • Mulighed for landsdækkende indsats.
  • Ressourceorienteret indsats.
  • Selvstændiggørelse og ansvar for eget liv.
  • Et multikulturelt personale som kan levere indsatsen til tosprogede familier.
  • 24/7 ordning.
  • Udarbejdelse af statusrapport.

   

  Vi yder støtteperson til forældre i forbindelse med den unges anbringelse uden for hjemmet. Støtten tilbydes med den hensigt, at denne kan hjælpe forældrene til at løse de problemstillinger der har medvirket til anbringelsen. Formålet er, at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en evt. hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. 

   

  I samarbejde med Nuur mentorordning får du sikret en professionel indsats 

  • Personale med stærk faglig viden inden for området.
  • Løsningsfokuserede værktøjer.
  • Behagelige samtaler i trygge rammer.
  • Multikulturelt Støtteperson.
  • 24/7 ordning.
  • Udarbejdelse af statusrapport.

  Vi tilbyder overvåget samvær, hvis dette er nødsaget af hensyn til barnets eller den unges sundhed og/eller udvikling. Med denne indsats er det muligt at overvære samværet mellem forældrene eller netværket og barnet eller den unge.   

  Samværet afholdes i anbringelsesstedet, forældrenes hjem, eller også i lokaler, hvilke kommuner har stillet til rådighed.  

  Hos Nuur mentorordning har vi ligeledes hyggelige samværslokaler til rådighed. Her kan man evt. være en del af nogle aktiviteter mm.  

  Vores formål er, at barnet eller den unge kan få tildelt støtte efter behov under anbringelsen, således at man kan skabe et sundt samspil mellem forældre og andet netværk. Dette er med til at give barnet eller den unge et overblik over situationen under anbringelsen.  

  Der er i børne- og ungeudvalget truffet afgørelse om overvåget samvær, og det er netop børn og unge i denne målgruppe vi har vores fokus på.  

  Hos Nuur mentorordning kan vi tilbyde professionel tilpasset aflastning, hvor vi vil støtte børn og unge med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Vi har kvalificerede socialkonsulenter, der aflaster i hjemmet og behovsafdækker barnet eller den unge.  

  Det kan være svært for forældre at nå de daglige gøremål og derudover passe og drage omsorg til et barn/ung med særlige behov. Vi kan derfor tilbyde at få tilrettelagt hverdagen ud fra barnet/unges behov, således at evt. problemer forebygges og afhjælpes. 

  I samarbejde med Nuur mentorordning får du sikret en professionel indsats 

  • Aflaste familien og passe på barnet.
  • Sikre at barnet kan få muligheder for at bygge kompetencer til at indgå i et socialt netværk.
  • Fremme barnets trivsel og velvære.
  • Støtte med medicin håndtering.
  • Afdække barnets særlige behov.
  • 24/7 ordning.
  • Udarbejdelse af statusrapport.

  En af de vigtigste redskaber i vores arbejde er at have familien i fokus og derved skabe et harmonisk familiemiljø.  

  Formålet med familiebehandling er at give forældrene de bedste forudsætninger for at navigere i hverdagen og styrke deres forhold til barnet og den unge. Det er vigtigt at skabe vedvarende positive forandringer i familien for dermed at styrke barnets/unges sikkerhed, udvikling og trivsel.  

  Vi tilrettelægger familiebehandlingen ud fra familiens særlige behov med udgangspunkt i barnet/den unge. Vores familiebehandlere indgår et tæt samarbejde med forældrene i målet om at give dem løsningsfokuserede metoder til at skabe varige forandringer. Dette kan eksempelvis være samarbejdsøvelser, eller individuelle opgaver, der skal hjælpe med at få øje på de ressourcer, familien i forvejen besidder.  

  Typisk, arbejder vi som bindeled, hvor vi har tæt kontakt med familie, sagsbehandlere, skole, klubtilbud eller andre relevante instanser omkring barnet/den unge for bedst muligt at arbejde helhedsorienteret. Vi har opbygget et bredt netværk af samarbejdspartnere i foreningslivet omkring Storkøbenhavn og bruger dette flittigt som et pædagogisk redskab, hvad end det er styrketræning i det lokale fitnesscenter, thaiboksning, dans mv. 

  Nuur tilbyder støtte samvær efter Serviceloven §71, stk. 2  

  Formålet er at tilbyde støtte i forbindelse med barnets samvær med forældre eller netværk når det er vurderet, at der er behov for, at der er en tredje person til stede.   

  Vores fokus er at støtte op om, at barnet bevarer en tæt kontakt med forældre og netværk, og dermed medvirke til at skabe kontinuitet for barnet.   

  Hos Nuur har vi erfaring med, at det ofte er hensigtsmæssigt af hensyn til den barnets behov, at konsulenten har mulighed for at forberede og evaluere samværet med forældrene, før og efter det egentlige samvær. På den måde kan vi støtte og vejlede forældrene i at lave en god plan og struktur for samværet, med udgangspunkt i barnets behov.  

  Vi sørger for at tilbyde støttet samvær, i de rammer, som vi tænker er de mest hensigtsmæssige for den unge og familien. Samværet kan findes sted i Nuurs lokaler, familiens hjem eller på anbringelsesstedet. Det vigtigste er at skabe en positiv og udviklende samvær mellem barn og forældre.

  Forskning viser, at en tidlig forebyggende indsats gavner børnene og deres familier både på kort og på langt sigt. Hos Nuur tilbyder vi rådgivning jf. Servicelovens §11.    

  Indsatsen har til formål at

  • Yde en familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familien.
  • Bistå den unge med at fremme relationer mellem familie og offentlige tilbud/aktiviteter.
  • Skabe tillid og fastholde kontakt til den unge.
  • Yde støtte, samvær og omsorg.
  • Dette kan også indebære rådgivning til vordende forældre, forældre til børn med adfærdsvanskeligheder, nedsat psykisk- eller fysisk funktionsevne samt børn og unge.
  • Problematikkerne kan bl.a. være stigende fravær fra skole, kriminalitet, samlivsproblemer, opdragelsesproblemer, sociale eller psykiske problemer.
  • Denne indsats bliver typisk brugt når kommunen antager at støtten er relevant i forhold til at løse helt konkrete og afgrænsede problemstillinger, som giver udslag i et særligt støttebehov for hos barnet eller familien.

   

  Støtten kan både være midlertidig eller længerevarende.  

  Træffes der senere afgørelse om igangsættelse af støttekontaktpersonsordning jf. Servicelovens §52 stk. 3. nr. 6, og- eller familiebehandling jf. Servicelovens §52 stk. 3. nr. 3, har vi hos Nuur uddannet socialpædagogisk personale samt uddannede familiebehandlere med bred erfaring i at løfte denne type opgaver, sådan at vi sammen kan sikre den enkelte families behov.  

  Med Nuur som samarbejdspartner, er du som myndighed sikret en professionel indsats  

  • Personale med stærk faglig viden, stærke kompetencer og stor viden inden for området.
  • Mulighed for landsdækkende indsats.
  • Afdækning af den unges særlige behov.
  • Selvstændiggørelse og ansvar for eget liv.
  • Ressourceorienterede indsats.
  • Et multikulturelt personale som kan levere indsatsen til tosprogede familier.
  • 24/7 ordning.
  • Udarbejdelse af statusrapport.

  Har du nogle spørgsmål?